top of page

Trâm file nội nha EndoStar Re Endo

- Với đường cắt rất sắc nên giúp loại bỏ tốt gutta.
- Khả năng xuyên phá mạnh nên khuyến cáo dùng với chuẩn tốc độ quay 150 – 300 vòng/phút lấy gutta dễ dàng.
- Lấy toàn bộ gutta và chất trám bít ra khỏi ống tủy.

bottom of page